Menu

Výjezdová jednotka

Naše jednotka patří do kategorie JPO 5. Naše jednotka má místní působnost což znamená, že zasazujeme pouze ve městě zřízení, což je město Orlová. Avšak se už stalo, že jsme vyjeli i mimo místo naší působnosti. Při vyhlášení výjezdové události vyjíždíme do 10 minut od ohlášení.

Technika:

Jednotka disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou značky LIAZ a dopravním automobilem značky Ford Transit. s nástavbou od firmy Techsport, a. s. Dále disponujeme technickými prostředky, které jsou například: motorové benzínové pily, kalové a plovoucí čerpadlo, ochranná výstroj proti bodavému hmyzu,atd. Toto vybavení je určeno převážně pro výjezdy technického typu (odstranění stromů, čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu, apod). Dále máme vybavení i pro událost spojené s požáry.

Typy zásahů

Požáry

Požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. V našem hasebním obvodu se nachází bývalý důl Lazy, školy, obchodní střediska a především výškové budovy. Mezi nejrizikovější a fyzicky nejnáročnější patří požáry výškových budov. Jednotka disponuje vybavením určené pro zdolání požárů, mezi toto vybavení patří například: dýchací přístroje, přetlakové ventilátory, ruční nářadí, apod.

Technické zásahy

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu. Mezi technické zásahy patří odstranění stromů, čerpání vody, odstranění nebezpečných stavů, ale také likvidací obtížného hmyzu v teplých měsících. Pro tyto různorodé zásahy disponujeme speciálním vybavením. Jmenovat můžeme dvě motorové benzínové pily, plovoucí čerpadlo Niagara II, kalové čerpadlo Heron, speciální ochranný včelařský oblek, apod.

Živelné pohromy

Zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Do této kategorie se zatřiďují zejména události, které jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod. Například:

 • Povodně
 • Záplavy
 • Přívalové deště
 • Větrné smrště
 • Sesuvy půdy
 • Zemětřesení

Taktické cvičení

Předem připravená a naplánovaná simulace mimořádné události za účelem prověření akceschopnosti jednotek a nácviku reálných situací. Hlavním cílem taktického cvičení je nácvik spolupráce jednotek a řešení situací, které mohou nastat při reálných zásazích. Taktická cvičení jsou proto předem konzultována a plánována spolu se zúčastněnými jednotkami.

Planý poplach

Výjezd jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila.

Záchrana osob a zvířat

Událost "záchrana osob a zvířat" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Z výšky, z hloubky
 • Podzemní prostory
 • Uzavřené prostory, výtahy
 • Zasypané, zavalené
 • Z vody

Ostatní mimořádná událost

Událost "ostatní mimořádná událost" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Radiační nehoda, havárie
 • Evakuace a ochrana obyvatel
 • Uzavřené prostory, výtahy
 • Jiné

Jiná událost

Zásah u jiné události, např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek, zlomyslné volání a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi.

Footer
 • Tísňová linka

 • 112

 • Hasiči

 • 150

 • ZZS

 • 155

 • Policie ČR

 • 158

Icons